Bv cvba HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Terug naar het overzicht

Onroerende verhuur met toepassing van btw

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole heeft de federale regering op initiatief van de minister van Financiën de hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd.Onder de huidige regelgeving is de verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld van btw (artikel 44, §3, 2° btw-wetboek).  Er bestaan een aantal uitzonderingen voor specifieke onroerende verhuringen.In de beoogde, nieuwe regelgeving wordt een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen (enkel B2B). De optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder. Deze nieuwe regels zullen enkel gelden voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Indien wordt gekozen voor dit stelsel, geldt een herzieningstermijn van 25 jaar. Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen (zowel B2B als B2C), met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard. Door de verhuur van onroerende goederen aan professionelen te onderwerpen aan btw worden de volgende voordelen bereikt: 

  • De verhuurder heeft de mogelijkheid om de btw op de oprichtingskosten van het gebouw in aftrek te brengen.
  • Ingevolge de btw-aftrek door de verhuurder zal hij het onroerend goed tegen een lagere huurprijs kunnen aanbieden.

  • Voor een goede fiscale optimalisatie hoeft geen beroep meer te worden gedaan op complexe constructies, zoals het opzetten van een btw-eenheid.

De federale regering wil met deze maatregel de btw-regelgeving vereenvoudigen.  Verder heeft deze maatregel als doel om de bestaande concurrentiehandicap met de buurlanden weg te werken en investeringen in vastgoed aan te moedigen.De btw-regels inzake onroerende verhuur zouden vanaf 1 oktober 2018 worden gewijzigd.